โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ประกาศผลการสอบคัดเลือก เข้าเรียนระดับชั้น ม.1 (รอบแรก)

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีรายชื่อผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก
<<คลิกรายการด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดประกาศผลสอบ>>
ประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
ประกาศรายชื่อนักเรียนกลุ่มที่ 1
ประกาศรายชื่อนักเรียนกลุ่มที่ 2
ขอให้ท่านติดตามข่าวสารทางเว็บไซต์ www.pccm.ac.th
เพื่อติดตามข่าวประกาศกำหนดระเบียบการสอบ และประกาศรายชื่อห้องสอบรอบที่ 2 ต่อไป
** สำหรับนักเรียนที่มีรายชื่อผ่านการสอบรอบแรก**
ขอให้เตรียมพร้อม และปฏิบัติตามระเบียบสำคัญในการสอบรอบ 2 ดังนี้
1. นำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบที่ใช้สอบในรอบแรก และบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่มีรูปถ่าย
ที่ทางราชการออกให้ เพื่อแสดงตัวในการเข้าห้องสอบ
2. การแต่งกายให้เป็นชุดนักเรียนของโรงเรียนที่ตนเองสังกัดอยู่
3. อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ในการเข้าสอบเป็น ปากกา หมึกสีดำหรือน้ำเงิน เท่านั้น และอนุญาตให้ใช้
ดินสอ ยางลบ และไม้บรรทัดที่ไม่มีสูตรคำนวณ
4. ไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องคำนวณต่างๆ เข้าห้องสอบ
**หมายเหตุ** ขอให้นักเรียนศึกษารายละเอียดระเบียบการต่างๆให้เข้าใจ อย่างละเอียด
เกี่ยวกับข้อปฏิบัติการเข้าสอบ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของนักเรียนเอง