pcshsm logo

เว็บไซต์ Education Hub

เยี่ยมชมเว็บไซต์

ข้อมูลโรงเรียน

ตราโรงเรียน
More
congrate-computer-2022

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการอบรมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2565


แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการอบรมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2565 ศูนย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร และ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี

More

congrate-cheme-physic-2022

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการอบรมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) สาขาวิชาเคมี และสาขาฟิสิกส์ ปีการศึกษา 2565


แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการอบรมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) สาขาวิชาเคมี และสาขาฟิสิกส์ ปีการศึกษา 2565 ศูนย์เคมี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จ.ศรีสะเกษ และโรงเรียนยโสธรพิทยาคม จ.ยโสธร ศูนย์ฟิสิกส์ โรงเรียนมุกดาหาร จ.มุกดาหาร และโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

More

congrate-biology-2022

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการอบรมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) สาขาวิชาชีววิทยา ปีการศึกษา 2565


แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการอบรมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) สาขาวิชาชีววิทยา ปีการศึกษา 2565 ศูนย์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จ.นครพนม และโรงเรียนอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ

More

congrate-math-2022

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการอบรมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2565


แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการอบรมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 ศูนย์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี และ โรงเรียนสตรีสิริเกศ จ.ศรีสะเกษ

More

congrate-ss-2022

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการอบรมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) สาขาวิชาดาราศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ


โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการอบรมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) สาขาวิชาดาราศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 ศูนย์ดาราศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศูนย์วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแ

More

student-success-olympiad-computer-65

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18 (TOI18)


แสดงความยินดีกับ นายศิวกร ชุติพร จากโรงเรียน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ได้รับรางวัล

More

aword-olympiad-com-2021

รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันออนไลน์คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17


แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันออนไลน์คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17

More

Next More

ข่าวเด่น

ต้อนรับผู้บริหาร ครู บุคลากร คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

activity-welcome-ans

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร…

โพสเมื่อ: 15 มีนาคม 2566

admission-m4-call10

ประกาศรายชื่อลำดับสำรองที่เรียกรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566…

โพสเมื่อ: 24 มีนาคม 2566

addmission-list-m4-2566-call9

ประกาศรายชื่อลำดับสำรองที่เรียกรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566…

โพสเมื่อ: 24 มีนาคม 2566

admission-m4-call8

ประกาศรายชื่อลำดับสำรองที่เรียกรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566…

โพสเมื่อ: 17 มีนาคม 2566

activity-training-research-and-develop-innovation

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิจัยและพัฒนา วิธีการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรม โดย รศ.ดร.สมบัติ ท้ายเรือคำ

โพสเมื่อ: 16 มีนาคม 2566

activity-acadamiy-camp-paot-2566

ค่ายวิชาการสำหรับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร

โพสเมื่อ: 11 มีนาคม 2566

admission-m4-call7

ประกาศรายชื่อลำดับสำรองที่เรียกรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566…

โพสเมื่อ: 10 มีนาคม 2566

admission-m4-call6

ประกาศรายชื่อลำดับสำรองที่เรียกรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566…

โพสเมื่อ: 9 มีนาคม 2566

admission-m4-call5

ประกาศรายชื่อลำดับสำรองที่เรียกรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566…

โพสเมื่อ: 7 มีนาคม 2566

admission-m1-call7

ประกาศรายชื่อลำดับสำรองที่เรียกรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566…

โพสเมื่อ: 7 มีนาคม 2566

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ปฏิทินโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ข่าวการรับนักเรียน

admission-m4-call10

ประกาศรายชื่อลำดับสำรองที่เรียกรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566…

โพสเมื่อ: 24 มีนาคม 2566

addmission-list-m4-2566-call9

ประกาศรายชื่อลำดับสำรองที่เรียกรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566…

โพสเมื่อ: 24 มีนาคม 2566

admission-m4-call8

ประกาศรายชื่อลำดับสำรองที่เรียกรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566…

โพสเมื่อ: 17 มีนาคม 2566

admission-m4-call7

ประกาศรายชื่อลำดับสำรองที่เรียกรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566…

โพสเมื่อ: 10 มีนาคม 2566

รางวัลและเกียรติยศ

Aword-IEYI-siif-2022

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่คว้ารางวัล Bronze Award จากการประกวดโครงงานและนวัตกรรม SIIF…

แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ในการคว้า 2 รางวัล Bronze Award จากการประกวดโครงงานและนวัตกรรม Seoul International Invention Fair 2022 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2565…

โพสเมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2565 32 834 อ่านต่อ >>
aword-certificate-dec-jan-66

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มอบเกียนติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันที่ผ่านมา

โพสเมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2566

aword-ksef2023-online

แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ที่คว้ารางวัลจากการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ Korea Science…

โพสเมื่อ: 3 กุมภาพันธ์ 2566

aword-ysc2023-region

แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ในการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 25…

โพสเมื่อ: 3 กุมภาพันธ์ 2566

olympiad-camp1-2565

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ค่าย 1 ปีการศึกษา…

โพสเมื่อ: 20 มกราคม 2566

Aword-IEYI-2022-Online

ยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัล Special Award ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ระดับนานาชาติ…

โพสเมื่อ: 2 พฤศจิกายน 2565

Aword-IYIA-2022

ยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมการประกวดโครงงานระดับนานาชาติ ในงาน Indonesia Inventors Days…

โพสเมื่อ: 2 พฤศจิกายน 2565

โครงงานนักเรียน

project-2

เครื่องนวดกดจุดบนฝ่าเท้าทรงโดเดคาเฮดรอนจากแฟร็กทัลห้าเหลี่ยมที่เป็นอัตราส่วนทองคำ

โครงงานเครื่องนวดกดจุดบนฝ่าเท้าทรงโดเดคาเฮดรอนจากแฟร็กทัลห้าเหลี่ยมที่เป็นอัตราส่วนทองคำ

สาขา คณิตศาสตร์ประยุกต์ จัดทำโดย นางสาวพิมพ์บุญ บุญศรี นางสาวพรชนก พนมสินรัตน์

โพสเมื่อ: 16 ตุลาคม 2564 174 1,966 อ่านต่อ >>
project-12

การศึกษาลักษณะการเคลื่อนที่ของสายกีตาร์ในย่านความถี่สั่นพ้องเมื่อส่งแรงด้วยคาบแม่เหล็กไฟฟ้า

โพสเมื่อ: 16 ตุลาคม 2564

project-11

การศึกษาความสัมพันธ์ของความยาวด้านและพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่าที่ซ้อนทับกัน

โพสเมื่อ: 16 ตุลาคม 2564

project-10

การศึกษาอัตราส่วนความเข้มข้นของสารสกัดหยาบจากถั่วงอกและน้ำมะพร้าว

โพสเมื่อ: 16 ตุลาคม 2564

project-9

การศึกษาสมบัติความเป็นอินดิเคเตอร์ธรรมชาติของลูกหม่อนและการเก็บรักษาประสิทธิภาพอินดิเคเตอร์

โพสเมื่อ: 16 ตุลาคม 2564

project-8

การผลิตข้าวเคลือบกลิ่นรสสมุนไพรในข้าวหมกไก่

โพสเมื่อ: 16 ตุลาคม 2564

project-3

การเปรียบเทียบสารสกัดหยาบจากเมล็ดมะละกอและกะหล่ำปลีเพื่อยับยั้งเชื้อ Ralstonia Solanacearum

โพสเมื่อ: 16 ตุลาคม 2564

ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ(กบข) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) EDUZONE

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

เลขที่ 281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ [email protected]

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Browser ที่รองรับ HTML5 เท่านั้น
©2014 พัฒนาด้วย HTML5,CSS3,Java,PHP และ codeighter
Develop by ขรรค์ชัย