โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

Princess Chulabhorn Science High School Mukdahan (PCSHSM)

 ข้อมูลการเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยของนักเรียนปีการศึกษา2558

ข้อมูลการเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยของนักเรียน ปีการศึกษา 2558  ของนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 

 • ข้อมูลการศึกษาต่อแยกตามคณะที่เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2558
คณะที่เข้าศึกษา จำนวน(คน)
วิศวกรรมศาสตร์ 35
วิทยาศาสตร์ 22
ศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ 20
แพทยศาสตร์ 18
มนุษยศาสตร์/มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ศิลปศาสตร์/อักษรศาสตร์ 10
เศรษฐศาสตร์ 8
เภสัชศาสตร์ 7
วิทยาการจัดการ/บริหารจัดการ 6
ทันตแพทยศาสตร์ 4
พยาบาลศาสตร์ 4
สัตวแพทย์ 4
นิติศาสตร์/รัฐศาสตร์ 4
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 4
เทคโนโลยี 3
ศิลปศาสตร์ 2
เทคนิคการแพทย์/สหเวชศาสตร์ 1
สาธารณสุขศาสตร์ 1
วิทยาลัยผู้ประกอบการ 1
การแพทย์แผนไทย 1
พานิชนาวี 1
รวมทั้งหมด 156

 

 •  ข้อมูลการศึกษาต่อแยกตามมหาวิทยาลัยที่เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2558
มหาวิทยาลัยที่เข้าศึกษา จำนวน(คน)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 44
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 14
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 13
มหาวิทยาลัยมหิดล 12
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 10
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 8
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 6
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 6
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 6
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 5
มหาวิทยาลัยหอการค้า 5
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 3
วิทยาลัยการสาธารณสุขพระบรมราชชนนี  3
มหาวิทยาลัยบูรพา 2
มหาวิทยาลัยหนานจิง ประเทศจีน 2
ทุน กพ. เรียนสหรัฐอเมริกา 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1
มหาวิทยาลัยศิลปากร 1
มหาวิทยาลัยนเรศวร 1
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 1
มหาวิทยาลัยพายัพ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏอภัยภูเบศ 1
สถาบันการบินพลเรือน 1
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏอบลราชธานี 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 1
มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 1
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 1
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 1
รวมทั้งหมด 156

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
ข้อมูลการศึกษาต่อปีการศึกษา 2558 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  54 kB  
ข้อมูลการศึกษาต่อปีการศึกษา 2558 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  63 kB

 

 


 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

ข้อมูล: สมใจ   ต่อทองหลาง

เขียน: ขรรค์ชัย   วงศ์สิทธิ์

 

ลำดับที่: 373 หมวดหมู่: การศึกษาต่อ alias: 2016080801
 แก้ไขล่าสุด:  :5   กันยายน   2559  ผู้เขียน: admin จำนวนการเข้าชม : 4606 ครั้ง
ติดต่อเรา:
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ office@pccm.ac.th

 สถิติการใช้งาน
 • วันนี้:  1,312  ครั้ง
 • เดือนนี้:  21,959  ครั้ง
 • ปีนี้:  177,031  ครั้ง
 • ทั้งหมด:  6,574,136  ครั้ง


 • เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Browser ที่รองรับ HTML5 เท่านั้น
  ©2014 พัฒนาด้วย HTML5,CSS3,Java,PHP
  ผู้พัฒนา ขรรค์ชัย