โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

Princess Chulabhorn Science High School Mukdahan (PCSHSM)

 ข้อมูลการเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยของนักเรียนปีการศึกษา2557

ข้อมูลการเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยของนักเรียน ปีการศึกษา 2557  ของนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 

 • ข้อมูลการศึกษาต่อแยกตามคณะที่เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2557
คณะที่เข้าศึกษา จำนวน(คน)
แพทยศาสตร์ 12
เภสัชศาสตร์ 8
วิศวกรรมโยธา 5
พยาบาลศาสตร์ 5
นิติศาสตร์ 5
ฟิสิกส์ 5
คณิตศาสตร์ 4
ทันตแพทย์ 4
เคมี 4
สังคมศาสตร์ 4
ทันตสาธารณสุข 4
ภาษาอังกฤษ 3
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 3
เทคนิคการแพทย์ 3
สัตวแพทยศาสตร์ 3
ทันตแพทยศาสตร์ 3
พยาบาล 3
การบัญชี 3
เศรษฐศาสตร์ 2
วิทยาศาสตร์ 2
วิศวกรรมศาสตร์ 2
วิศวกรรมทั่วไป 2
วิศวกรรมเครื่องกล 1
วิศวกรรมเคมี 1
บริหารธุรกิจ 1
สาธารณสุขศาสตร์ 1
กายภาพบำบัด 1
บัญชี 1
เทคโนโลยีธรณี 1
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 1
ภาษาไทย 1
วิศวกรรมโทรคมนาคม 1
การจัดการธุรกิจการบิน 1
อังกฤษ 1
วิศวกรรมปิโตรเคมี 1
อุตสาหการ 1
วิศวกรรมนาโนเทคโนโลยี 1
รังสีเทคนิค 1
การปฐมวัย 1
คณิตศาสตร์ศึกษา 1
Bachelor of Commer in Marketing and Businesslaw 1
เศษฐศาสตร์ 1
เศษรฐศาสตร์ 1
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 1
แพทยศาสตร์(ทุนODOS) 1
การแพทย์แผนไทย 1
การจัดการเทคโนโลยีการบิน 1
การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ 1
การสอนจีน 1
การสื่อสารเชิงกลยุทธ(การโฆษณา) 1
การออกแบบ 1
ชีวการแพทย์ 1
ชีววิทยา ทุนพสวท. 1
ชีววิทยา(ทุนพสวท) 1
ฟิสิกส์ธรณี 1
วิทยาศาสตร์ เอกเดี่ยวเคมี 1
วิทยาศาสตร์การเดินเรือ 1
วิทยาศาสตร์บัณฑิตแบบก้าวหน้า 1
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1
วิศวกรรมศาสตร์กระบวนการชีวภาพ 1
วิศวกรรมอากาศยาน 1
วิศวกรรมอุตสาหกรรม 1
วิศวกรรรมเกษตร 1
วิศวชีวการแพทย์ 1
สถาปัตยกรรมภายใน 1
สัตวแพทย์ 1
สาธรณสุขศาสตร์ 1
ออกแบบตกแต่งภายใน 1
อักษรศาสตร์ 1
วิศวกรรมไฟฟ้า 1
รวมทั้งหมด 140

 

 •  ข้อมูลการศึกษาต่อแยกตามมหาวิทยาลัยที่เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2558

 

มหาวิทยาลัยที่เข้าศึกษา จำนวน(คน)
ขอนแก่น 35
มหิดล 12
อุบลราชธานี 12
มหาสารคาม 10
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 8
เกษตรศาสตร์ 6
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 5
เทคโนโลยีสุรนารี 5
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 5
ราชภัฎสกลนคร 4
เชียงใหม่ 4
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง 3
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 3
ศิลปากร 3
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2
หอการค้า ทุนรัตนมงคล 2
บูรพา 1
ธรรมศาสตร์ 1
kursk State Medical University 1
เจ้อเจียง 1
ราชภัฎอภัยภูเบศ 1
แม่ฟ้าหลวง 1
ศึกษาศาสตร์ 1
หอการค้า ทุนเรียนดี 1
เกษตร์ศาสตร์ 1
ราชภัฎอุบลราชธานี 1
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ขอนแก่น 1
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนกชนนี 1
วิทยาลัยบรมราชชนนี 1
ศรีนคริทนวิโรฒ ประสานมิตร 1
สหรัฐอเมริกา 1
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ 1
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 1
ราชภัฎกาฬสินธุ์ 1
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 1
Mordoch University (Singapore) 1
รวมทั้งหมด 140

 


 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558

ข้อมูล: สมใจ   ต่อทองหลาง

เขียน: ขรรค์ชัย   วงศ์สิทธิ์

ลำดับที่: 374 หมวดหมู่: การศึกษาต่อ alias: 2015080801
 แก้ไขล่าสุด:  :11   สิงหาคม   2559  ผู้เขียน: admin จำนวนการเข้าชม : 2133 ครั้ง
ติดต่อเรา:
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ office@pccm.ac.th

 สถิติการใช้งาน
 • วันนี้:  1,310  ครั้ง
 • เดือนนี้:  21,959  ครั้ง
 • ปีนี้:  177,031  ครั้ง
 • ทั้งหมด:  6,574,136  ครั้ง


 • เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Browser ที่รองรับ HTML5 เท่านั้น
  ©2014 พัฒนาด้วย HTML5,CSS3,Java,PHP
  ผู้พัฒนา ขรรค์ชัย