ข่าวประกาศทั้งหมด-โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

Princess Chulabhorn Science High School Mukdahan (PCSHSM)

 แสดงหัวข้อทั้งหมดใหหมวดหมู่นี้

รายการหัวข้อที่มี(เรียงลำดับตามวันที่เขียนล่าสุด) อ่าน
พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีและปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2561... 243
กิจกรรมค่ายเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาดประจำปีการศึกษา-2561... 326
กิจกรรมอบรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ิงแวดล้อมมุกดาหาร 150
กิจกรรมเนื่องในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร-วันชาติ-วันดินโลก-และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 188
คณะกรรมรับนักเรียนการดำเนินการตรวจนับจำนวนนักเรียน-ภาคเรียนที่-2-ปีการศึกษา 2561 190
อบรมเชิงปฏิบัติการ-SINOS-สำหรับครูสอนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์-ระดับมัธยมปลาย-โดย-Dr.David-Workman 466
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 444
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 320
กิจกรรมการเทิดพระเกียรติวันจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 396
การประชุมคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการ-Thailand-Japan-CLMV-Student ICT Fair-2019-ครั้งที่-2 316
การประชุมเชิงปฏิบัติพัฒนาบุคลากรด้านงานแผนงาน-กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค-2018 311
งานกีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 694
กิจกรรม-พีธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 682
Thailand-Japan Students-Science-Fair-2018-at-PCSHS-Phitsanulok 314
คณะครูและนักเรียนร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารสถาบัน KOSEN ประเทศญี่ปุ่น 831
ปฐมนิเทศนักเรียนและรับขวัญน้องใหม่ ม.1,ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561 247
ค่ายเตรียมความพร้อมและค่ายคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561 220
พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีและปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2560 730
กิจกรรมค่ายเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาดประจำปีการศึกษา-2560 902
กิจกรรมค่ายแบ่งปันรอยยิ้ม-ปีการศึกษา-2560 927
กิจกรรมSTEM-Education-Hub-2018 545
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 843
กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 799
การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนปรับปรุงหลักสูตรแผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อระดับชั้น ม.ต้น ปีการศึกษา 2561 510
การประชุมวิชาการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี-กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภาคอีสานครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 1409
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 847
กิจกรรมการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและการซ้อมแผนอพยพหนีไฟภายในหอพักนักเรียนประจำ ปีการศึกษา 2560 1045
กิจกรรมการเทิดพระเกียรติวันจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2560 1425
ประชุมผู้ปกครองและนักเรียนชั้น ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2560 และฟังบรรยายพิเศษเรื่อง 750
งานกีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 1662
คณะครูและนักเรียนร่วมกันบริจาคโลหิต ประจำปีการศึกษา 2560 484
กิจกรรมพีธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 1340
ปฐมนิเทศนักเรียนและรับขวัญน้องใหม่ ม.1,ม.4 ประจำปีการศึกษา 2560 1222
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนบทบาทครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 399
ค่ายเตรียมความพร้อมและค่ายคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 1564
กิจกรรมโครงการบูรณาการ STEM Education ด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่าน DLIT,ETV,OBEC Channel 1058
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน ครั้งที่ 1 579
กิจกรรมค่ายวิชาการและศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 1552
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 2179
กิจกรรมการบรรยายพิเศษการทบทวนอุดมการณ์และเป้าหมายโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 698
นิทรรศการศิลปกรรม 894
กิจกรรมอบรมครูหัวข้อ-การขับเคลื่อนการศึกษาไทยและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในยุคประเทศไทย 4.0 429
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด-ประจำปีการศึกษา 2559 ... 1049
พิธีสวนสนามและปฏิญาณตน ปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาดประจำปี 2560... 646
การประชุมโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต-22-สัญจร ประจำปีงบประมาน-2560 287
Thailand-Japan Students-ICT-Fair-2016-at-PCSHS-Chonburi 1525
กิจกรรมค่ายแบ่งปันรอยยิ้ม-โรงเรียนบ้านนาโสก-อำเภอนาแก-จังหวัดนครพนม 866
กิจกรรมต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากประเทศญี่ปุ่นโรงเรียน Ritsumeikan Uji 386
กิจกรรมนักวิทย์น้อยสานรอยธรรมตามรอยพ่อสำนึกต่อพระมหากรุณาธิคุณวิทยากรโดย-ดร.อาจอง 592
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 428
พิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 386
พิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 1172
กิจกรรมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2559 729
กิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2559 1101
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน-STEM Education-คณะกรรมการบริหาร วิทยาเขต 7(ปราสาทเชิงพนม) 535
กิจกรรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ 634
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างโรงเรียนฯ 518
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี 2559 1019
คณะครู นักเรียน และบุคลากร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ร่วมต้อนรับ พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ 1112
กิจกรรมงานกีฬาสีภายในโรงเรียน-ประจำปีการศึกษา-2559 1340
กิจกรรมการอบรมซ้อมดับเพลิงเบื้องต้นและการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟขประจำปีการศึกษา 2559 1068
กิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 1288
คณะครูและนักเรียนประจำร่วมทำบุญตักบาตร-หอพัก ประจำปีการศึกษา 2559 728
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและนักเรียนชั้น-ม.1,ม.4-ปีการศึกษา 2559 477
บรรยายพิเศษเรื่อง-ความสำคัญของวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ 649
กิจกรรมค่ายปรับพื้นฐานนักเรียน-ม.1,ม.4-ปีการศึกษา 2559 1573
พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีและปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2558 1498
กิจกรรมทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี 2559 ณ วัดสว่าง 847
กิจกรรมเปิดหอพักนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 1876
กิจกรรมค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 6 ค่ายที่ 6 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2558 797
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2558 1178
กิจกรรมค่ายแบ่งปันรอยยิ้มประจำปีการศึกษา 2558 752
การเข้าร่วมกิจกรรมงาน TJ 2015 ที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1708
ร่วมต้อนรับครูและนักเรียนจาก Hiroshima จากประเทศญี่ปุ่น 1058
กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน-ปีการศึกษา-2558 854
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ-ประจำปี-2558 1001
กิจกรรมวันลอยกระทง-ประจำปีการศึกษา-2558 1440
กิจกรรมทำบุญตักบาตรของหอพักนักเรียน-ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2558 1115
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน 652
กิจกรรมการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรม ครั้งที่ 65 (เขต สพม.22 กลุ่ม 3) ปีการศึกษา 2558 471
กิจกรรมค่ายวิชาการนักรียนในโครงการ Education Hub ปีการศึกษา 2558 679
การศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียน-ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2558 932
กิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียน-ม.ต้น รุ่นที่ 6 ค่าย 5 ปีการศึกษา 2558 933
กิจกรรมการทดสอบคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 430
กิจกรรมขยายผลการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT)... 382
กิจกรรมบรรยายพิเศษ-ครั้งที่4/2558-ด้านสังคมศึกษา ภาษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและดนตรี 899
กิจกรรมอบรมครูเพื่อยกระดับผลสำฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาคุณภาพทางการสอนวิทยาศาสตร์ 547
พิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ 83 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 858
โครงการอบรมมวลชนจิตอาสาปลูกป่ารักษาแผ่นดิน ปี 2558 979
กิจกรรมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปี 2558 1015
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี 2558 1320
กิจกรรมพิธีบวงสรวงสักการะดวงวิญญาณ 878
กิจกรรมกีฬาสีภายในประจำปี 2558 1802
ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน Ritsumekan Uji High School 888
กิจกรรมบรรยายพิเศษ-ค่ายเส้นทางสู่โครงงานคุณภาพ 1407
กิจกรรมไหว้ครูประจำปี 2558 2795
การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ปี 2015 1753
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 1396
ผู้บริหาร ครู บุคลากร ร่วมมือกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันพืชมงคล 13 พฤษภาคม 2558 เพื่อเป็นศิริมงคล 770
ค่ายเตรียมความพร้อมนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2558 1622
ต้อนรับคณะผู้บริการ ครูและบุคลากร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 750
การประชุมเชิงปฏิบัติการ-การประกันคุณภาพการศึกษา-การประเมินคุณภาพภายในและการจัดทำแผนโครงการประจำปี 2558 697
ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูโรงเรียนบ้านข่าวิทยาคมในการเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร 643
ยินดีต้อนรับท่านอดีตอธิบดีกรมสามัญศึกษาและคณะในการเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 674
สรุปผลการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2557 531
ตรวจแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพนักเรียน(ปพ.5) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 657
ค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ รุ่น 6 ค่าย 2 และ รุ่น 7 ค่าย 4 ปีการศึกษา 2557 1218
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 554
กิจกรรมบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีโรงเรียนดงเย็นวิทยาคม จังหวัดมุกดาหาร 792
คณะครูนักเรียนร่วมทำบุญตักบาตรและทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันมาฆบูชา 947
พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี และปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2557 3964
คณะครูนักเรียนเดินทางไปนำเสนอโครงงานวิทย์ที่ประเทศญี่ปุ่นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ 1224
กิจกรรมเปิดหอพักนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 2033
การประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในการประเมินระดับนานาชาติ (PISA 2015) 596
ต้อนรับคณะผู้บริการ ครู บุคลากร สหวิทยาเขต 8 ศรีนครอัจจะ 571
กิจกรรมค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2557 1659
การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 1514
กิจกรรมเยาวชนรักดนตรี โดยวงดุริยางค์สากล กรมศิลปากร 1173
การแข่งขันเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ปี 2558 1211
กิจกรรมค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(เรียนรู้สู่โครงงาน) 1457
การบรรยายพิเศษ เรื่อง อวกาศและดาราศาสตร์ โดย Dr. Shinichi จาก JAXA 1017
การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 รอบสอง 1242
ต้อนรับคณะครูจาก Salisbury East high School 1171
นำเสนอภาษาลาวในงาน สพฐ.ก้าวไกลนำการศึกษาไทยสู่อาเซียน ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ 916
ค่ายแคแสดคืนถิ่นครั้งที่ 9 ประจำปี 2557 893
กิจกรรมการบรรยายพิเศษ ลม ฟ้า อากาศ 732
คณะครูเข้าร่วมงานมุกดาหารรวมใจถวายพระพรชัยมงคล ปี 2557 628
ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ 537
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ปี 2557 1081
ยินดีต้อนรับคณะนักการศึกษาจากรัสเซีย 600
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ในโครงการ Education Hub ระดับ ม.1-2 ปี 2557 829
ขอเชิญชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแคแสดเกมส์ ครุ้งที่ 14 1158
ค่ายแบ่งปันรอยยิ้ม ประจำปี 2557 ณ โรงเรียนบ้านคำดู่ จังหวัด มุกดาหาร 944
ค่ายแบ่งปันรอยยิ้ม ประจำปี 2557 ณ โรงเรียนบ้านคำฮีสาขาบ้านดอนม่วง 1132
กิจกรรมประกวดโฟล์คซอง ประจำปีการศึกษา 2557 1150
ประเพณีลอยกระทงโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ปี 2557 1297
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ประจำปี 2557 1235
งานทอดกฐินสามัคคีในโอกาสครบรอบ 20 ปี การก่อตั้งโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 867
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับ ม.ต้น รุ่นที่ 7 ปีการศึกษา 2557 1600
เปิดประตูสู่อาเซียน ตอน THAILAND EDUCATION HUB 837
กิจกรรมวันสันติภาพสากล ประจำปี 2557 1640
โครงการ รวมใจรัก ภักดี บริจาคโลหิตถวายพ่อของแผ่นดิน 720
วันจุฬาภรณ์ ๒๕๕๗ 934
ประมวลภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 927
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 909
กิจกรรมปฐมนิเทศและรับน้องใหม่ ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2557 1072
ประมวลภาพกิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมนักเรียนใหม่ ชั้น ม.1 ม.4 ประจำปีการศึกษา 2557 1076
ประมวลภาพกิจกรรม Bye Nior PCCM # 17 570
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2556 625
กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษของนักเรียนโครงการ Education Hub 778
ต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 437
กิจกรรมกีฬาภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 1110

" รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ ,ปญญา ยตถ วิปสสติ : คนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญา "

เพิ่มเพื่อน
ติดต่อเรา:
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ office@pccm.ac.th

 สถิติการใช้งาน
  • วันนี้:  1,984  ครั้ง
  • เดือนนี้:  70,970  ครั้ง
  • ปีนี้:  74,677  ครั้ง
  • ทั้งหมด:  4,800,044  ครั้ง


  • เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Browser ที่รองรับ HTML5 เท่านั้น
    ©2014 พัฒนาด้วย HTML5,CSS3,Java,PHP
    ผู้พัฒนา ขรรค์ชัย