โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

Princess Chulabhorn Science High School Mukdahan (PCSHSM)

 ชุดฝึกทักษะที่ส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์เรื่องเลขยกกำลังโดยครูอุไรรัก

แผยแพร่ผลงานครูและบุคลากร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 

ชื่อเรื่อง:   ชุดฝึกทักษะที่ส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์
เรื่อง:   เลขยกกำลัง  
     
ผู้ศึกษา:  

     

    นางอุไรรัก   พันโกฏิ

   ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

     
ปีที่พิมพ์:   2558
     
คำนำ:  

       ชุดฝึกทักษะที่ส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง เลขยกกำลัง จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์  โดยชุดฝึกทักษะที่ส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์  เล่มนี้มีรายละเอียดดังนี้  ชื่อของชุดฝึกทักษะที่ส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์  คำอธิบายเนื้อหาของเรื่องที่เรียนในเล่มนั้นๆ/สรุปคำอธิบายของเนื้อหา  กิจกรรมฝึกทักษะ  แบบทดสอบหลังเรียน   เฉลยกิจกรรมฝึกทักษะ  เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน   และแบบบันทึกคะแนน

คำชี้แจง:  

1. ชุดฝึกทักษะที่ส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง แบ่งเป็น 5 เล่ม แต่ละเล่มมีส่วนประกอบ ดังนี้
   -ชื่อของชุดฝึกทักษะ
   -คำอธิบายเนื้อหาของเรื่องที่เรียนในเล่มนั้นๆ/สรุปคำอธิบายของเนื้อหา
   -กิจกรรมฝึกทักษะ
   -แบบทดสอบหลังเรียน
   -เฉลยกิจกรรมฝึกทักษะ
   -เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
   -แบบบันทึกคะแนน
2. ชุดฝึกทักษะเล่มนี้เป็นชุดฝึกที่ส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์
   -เล่มที่ 1 ความหมายของเลขยกกำลัง
3. การทำชุดฝึกทักษะ แต่ละเล่มให้ปฏิบัติ ดังนี้
   3.1 ศึกษารายละเอียดของเรื่องที่เรียนให้เข้าใจ
   3.2 ทำกิจกรรมฝึกทักษะในแต่ละเล่มด้วยตนเอง
   3.3 ตรวจคำตอบกิจกรรมฝึกทักษะ
   3.4 ทดสอบหลังเรียน
   3.5 ตรวจคำตอบแบบทดสอบหลังเรียน
   3.6 บันทึกคะแนนลงในแบบบันทึกคะแนน

ดาวน์โหลด  

 เอกสารเผยแพร่ผลงาน เรื่อง เลขยกกำลัง

 

     

ลำดับที่: 387 หมวดหมู่: ผลงานครู alias: 2015120101
 แก้ไขล่าสุด:  :26   กันยายน   2559  ผู้เขียน: admin จำนวนการเข้าชม : 2672 ครั้ง
ข่าว/เนื้อหาที่คุณอาจสนใจ (เรียงตามลำดับเวลา)
2675ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนเชิงรุกเรื่องไฟฟ้าสถิตย์-โดยครูนิวัฒน์..7616ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพโดยครูอนุทิน..2646แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์-ชุดที่-1-เรื่องเซตและการเขียนแทนเซต-ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่-4..2697ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก-เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์รายวิชาพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต-โดยครูธีระวุฒิ..4870ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์โดยใช้การเรียนรู้แบบแบบเชิงรุกโดยใช้-TRIP-RIP-MODEL-โดยครูบารเมษฐ์..2153การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร(CLT)ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-โดยครูบงกช..1530ผลการพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบผสมผสาน(BlendedLearning)รายวิชาศาสนศึกษาส30101ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-โดย-ครูจิตรลดา..5329แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์-เรื่อง-ความหมายของลำดับและการหาพจน์ทั่วไปของลำดับ-โดยครูอัจฉรา..2295การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องวงกลมโดยใช้แบบฝึกทักษะและโปรแกรมGSP-โดยครูพรประวีณ์..2905การพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์(CriticalReading)เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน-โดย-ดร.สุวิวัชร..1392ชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์-โดยครูบงกช..2316ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายจิตใจอารมย์สังคมสติปัญญาในวัยทารกและวัยก่อนเรียนโดยครูสุภัคชญา..2673ชุดฝึกทักษะที่ส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์เรื่องเลขยกกำลังโดยครูอุไรรัก..2490รายงานการใช้ชุดการสอนเรื่อง-ฟิสิกส์นิวเคลียร์-โดยครูสมคิด..2553เผยแพร่ผลงาน-งานประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจากวัสดุเหลือใช้..1658การเคลื่อนที่ใน2มิติรายวิชาฟิสิกส์พื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่4..5077บทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่3การหาความเข้มข้นของสารละลายโดยเทคนิคการชั่งน้าหนัก..2506การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์เรื่องสมบัติกายภาพของสสาร..2663การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาสังคมศึกษา5(ส23101).. ดูข่าว/เนื้อหาทั้งหมด
ติดต่อเรา:
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ office@pccm.ac.th

 สถิติการใช้งาน
  • วันนี้:  174  ครั้ง
  • เดือนนี้:  31,793  ครั้ง
  • ปีนี้:  256,201  ครั้ง
  • ทั้งหมด:  6,653,306  ครั้ง


  • เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Browser ที่รองรับ HTML5 เท่านั้น
    ©2014 พัฒนาด้วย HTML5,CSS3,Java,PHP
    ผู้พัฒนา ขรรค์ชัย