โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

Princess Chulabhorn Science High School Mukdahan (PCSHSM)

 ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายจิตใจอารมย์สังคมสติปัญญาในวัยทารกและวัยก่อนเรียนโดยครูสุภัคชญา

แผยแพร่ผลงานครูและบุคลากร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 

ชื่อเรื่อง:   ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน วิชา พ23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เรื่อง:   การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมย์ สังคม สติปัญญา ในวัยทารกและวัยก่อนเรียน
     
ผู้ศึกษา:  

     

    นางสุภัคชญา   สินพูน

   ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

     
ปีที่พิมพ์:   2559
     
คำชี้แจง:  

1. นักเรียนรับซองกิจกรรมจากครู ดำเนินการเลือกประธานกลุ่มและเลขานุการกลุ่ม นักเรียนที่เหลือให้เป็นสมาชิก ส่วนประธานกลุ่มดำเนินกิจกรรมต่อไป
2. ประธานกลุ่มรับซองกิจกรรม ตรวจสอบสิ่งที่อยู่ภายในซองว่าครบถ้วนหรือไม่ โดยดูจากรายการหลังซองบัตร แล้วอ่านบทบาทหน้าที่ให้เพื่อนในกลุ่มฟัง ดังนี้
หน้าที่
ประธานกลุ่ม ทำหน้าที่ ดำเนินกิจกรรมตามกำหนด ดูแลให้สมาชิกทุกคนร่วมปฏิบัติกิจกรรม และเป็นผุ้นำในการปฏิบัติกิจกรรมเลขานุการกลุ่ม ทำหน้าที่ บันทึกข้อตกลงของกลุ่มในการปฏิบัติกิจกรรมหรือในการลงมติใดๆ
สมาชิกกลุ่ม ทำหน้าที่ ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมหรือแสดงความคิดเห็น
3. ประธานกลุ่มชี้แจงการปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละศูนย์การเรียน
4. สมาชิกในแต่ละกลุ่มร่วมกันปฏิบัติกิจกรรม
5. ประธานกลุ่มควบคุมการปฏิบัติกิจกรรมตามกำหนดในบัตรกิจกรรม

ดาวน์โหลด  

 เอกสารเผยแพร่ผลงาน เรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมย์ สังคม สิตปัญญา ในวัยทารกและวัยก่อนเรียน

 

     

ลำดับที่: 388 หมวดหมู่: ผลงานครู alias: 2016092601
 แก้ไขล่าสุด:  :11   เมษายน   2560  ผู้เขียน: admin จำนวนการเข้าชม : 1983 ครั้ง
ข่าว/เนื้อหาที่คุณอาจสนใจ (เรียงตามลำดับเวลา)
1510ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนเชิงรุกเรื่องไฟฟ้าสถิตย์-โดยครูนิวัฒน์..4305ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพโดยครูอนุทิน..1589แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์-ชุดที่-1-เรื่องเซตและการเขียนแทนเซต-ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่-4..1855ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก-เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์รายวิชาพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต-โดยครูธีระวุฒิ..3012ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์โดยใช้การเรียนรู้แบบแบบเชิงรุกโดยใช้-TRIP-RIP-MODEL-โดยครูบารเมษฐ์..1682การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร(CLT)ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-โดยครูบงกช..1134ผลการพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบผสมผสาน(BlendedLearning)รายวิชาศาสนศึกษาส30101ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-โดย-ครูจิตรลดา..3660แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์-เรื่อง-ความหมายของลำดับและการหาพจน์ทั่วไปของลำดับ-โดยครูอัจฉรา..1585การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องวงกลมโดยใช้แบบฝึกทักษะและโปรแกรมGSP-โดยครูพรประวีณ์..1814การพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์(CriticalReading)เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน-โดย-ดร.สุวิวัชร..1049ชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์-โดยครูบงกช..1984ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายจิตใจอารมย์สังคมสติปัญญาในวัยทารกและวัยก่อนเรียนโดยครูสุภัคชญา..2306ชุดฝึกทักษะที่ส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์เรื่องเลขยกกำลังโดยครูอุไรรัก..1986รายงานการใช้ชุดการสอนเรื่อง-ฟิสิกส์นิวเคลียร์-โดยครูสมคิด..1920เผยแพร่ผลงาน-งานประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจากวัสดุเหลือใช้..1313การเคลื่อนที่ใน2มิติรายวิชาฟิสิกส์พื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่4..3740บทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่3การหาความเข้มข้นของสารละลายโดยเทคนิคการชั่งน้าหนัก..1745การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์เรื่องสมบัติกายภาพของสสาร..2119การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาสังคมศึกษา5(ส23101).. ดูข่าว/เนื้อหาทั้งหมด
ติดต่อเรา:
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ office@pccm.ac.th

 สถิติการใช้งาน
  • วันนี้:  1,260  ครั้ง
  • เดือนนี้:  8,321  ครั้ง
  • ปีนี้:  221,165  ครั้ง
  • ทั้งหมด:  5,984,418  ครั้ง


  • เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Browser ที่รองรับ HTML5 เท่านั้น
    ©2014 พัฒนาด้วย HTML5,CSS3,Java,PHP
    ผู้พัฒนา ขรรค์ชัย