โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

Princess Chulabhorn Science High School Mukdahan (PCSHSM)

 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์-ชุดที่-1-เรื่องเซตและการเขียนแทนเซต-ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่-4

แผยแพร่ผลงานครูและบุคลากร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 

ชื่อเรื่อง:   แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1
เรื่อง:   เซตและการเขียนแทนเซต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
     
ผู้ศึกษา:  

     

    นางสาวพรทิพา   เมืองโคตร

   ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

     
ปีที่พิมพ์:   2561
     
คำนำ:  

      แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1 เรื่องเซตและการเขียนแทนเซต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นนวัตกรรมประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์ 1 รหัสวิชา ค30101

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนทุกคน มีความสามารถในการเรียนรู้ พัฒนาทักษะวิชาคณิตศาสตร์เกี่ยวกับเซต  ฝึกฝนเพื่อให้เกิดทักษะการคิดคำนวณและสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

          ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุดแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ชุดนี้ คงเป็นประโยชน์แก่นักเรียนในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เป็นประประโยชน์สำหรับครูผู้สอน ที่จะนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และเหมาะสำหรับการสอนซ่อมเสริมได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังช่วยพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้สามารถบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

คำชี้แจง:  

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องเซต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาคณิตศาสตร์ 1

รหัสวิชา ค30101 จัดทำขึ้นจำนวน 8 ชุด ชุดนี้เป็นชุดที่ 1 เรื่องเซตและการเขียนแทนเซต ประกอบด้วย

 1. คำชี้แจง
 2. คำแนะนำในการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์สำหรับครู
 3. คำแนะนำในการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียน
 4. จุดประสงค์การเรียนรู้
 5. ใบความรู้ที่ 1
 6. แบบฝึกทักษะที่ 1.1 และ แบบฝึกทักษะที่ 1.2  
 7. แบบทดสอบย่อยที่ 1
 8. เฉลยแบบฝึกทักษะที่ 1.1 และ แบบฝึกทักษะที่ 1.2  
 9. เฉลยแบบทดสอบย่อยที่ 1
 10. แบบบันทึกคะแนน

        แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1 เรื่องเซตและการเขียนแทนเซต ใช้ประกอบการเรียนรู้จำนวน 2 คาบเรียน (คาบเรียนละ 50 นาที) นักเรียนสามารถทำแบบฝึกทักษะได้ตามลำดับที่กำหนดไว้ โดยมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ซึ่งจะทำให้นักเรียนได้รับประโยชน์ต่อตนเองและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

ดาวน์โหลด  

เอกสารเผยแพร่ผลงาน เรื่อง เซตและการเขียนแทนเซต

 

     

ลำดับที่: 592 หมวดหมู่: ผลงานครู alias: Teacher-Share-Set-m4
 แก้ไขล่าสุด:  :15   มกราคม   2562  ผู้เขียน: admin จำนวนการเข้าชม : 3281 ครั้ง
ข่าว/เนื้อหาที่คุณอาจสนใจ (เรียงตามลำดับเวลา)
3398ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนเชิงรุกเรื่องไฟฟ้าสถิตย์-โดยครูนิวัฒน์..9060ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพโดยครูอนุทิน..3282แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์-ชุดที่-1-เรื่องเซตและการเขียนแทนเซต-ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่-4..3271ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก-เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์รายวิชาพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต-โดยครูธีระวุฒิ..5978ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์โดยใช้การเรียนรู้แบบแบบเชิงรุกโดยใช้-TRIP-RIP-MODEL-โดยครูบารเมษฐ์..2394การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร(CLT)ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-โดยครูบงกช..1887ผลการพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบผสมผสาน(BlendedLearning)รายวิชาศาสนศึกษาส30101ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-โดย-ครูจิตรลดา..5949แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์-เรื่อง-ความหมายของลำดับและการหาพจน์ทั่วไปของลำดับ-โดยครูอัจฉรา..2569การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องวงกลมโดยใช้แบบฝึกทักษะและโปรแกรมGSP-โดยครูพรประวีณ์..3295การพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์(CriticalReading)เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน-โดย-ดร.สุวิวัชร..1569ชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์-โดยครูบงกช..2469ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายจิตใจอารมย์สังคมสติปัญญาในวัยทารกและวัยก่อนเรียนโดยครูสุภัคชญา..2876ชุดฝึกทักษะที่ส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์เรื่องเลขยกกำลังโดยครูอุไรรัก..2746รายงานการใช้ชุดการสอนเรื่อง-ฟิสิกส์นิวเคลียร์-โดยครูสมคิด..2819เผยแพร่ผลงาน-งานประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจากวัสดุเหลือใช้..1814การเคลื่อนที่ใน2มิติรายวิชาฟิสิกส์พื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่4..5673บทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่3การหาความเข้มข้นของสารละลายโดยเทคนิคการชั่งน้าหนัก..2796การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์เรื่องสมบัติกายภาพของสสาร..2972การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาสังคมศึกษา5(ส23101).. ดูข่าว/เนื้อหาทั้งหมด
ติดต่อเรา:
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ office@pccm.ac.th

 สถิติการใช้งาน
 • วันนี้:  283  ครั้ง
 • เดือนนี้:  1,311  ครั้ง
 • ปีนี้:  523,009  ครั้ง
 • ทั้งหมด:  6,920,114  ครั้ง


 • เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Browser ที่รองรับ HTML5 เท่านั้น
  ©2014 พัฒนาด้วย HTML5,CSS3,Java,PHP
  ผู้พัฒนา ขรรค์ชัย